Dienstverlening Onze weg naar beter
Ziekteverzuimbeleid & - begeleiding

Uitvoeren Risico - inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Verzuimpreventie

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

HR- en salarisdienstverlening

In samenwerking met Advado

Ziekteverzuimbeleid & – begeleiding

In het ziekteverzuimbeleid wordt beschreven wat de procedures zijn bij ziekte en verzuim. Welke verwachtingen zijn er vanuit de werkgever? Wat wordt er tijdens verzuim verwacht van een werknemer.

In een ziekteverzuimbeleid wordt alles besproken en geeft weer hoe een werkgever omgaat met ziekte en verzuim.

Remedie Arbo maakt voor u een ziekteverzuimbeleid op maat, met alle wet en regelgeving eraan toegevoegd.

Uitvoeren Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Een RI&E is een verplicht onderdeel ter bevordering van gezond en veilig werken. De criteria zijn opgesteld volgens de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet.

De werkgever moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers, al dan niet leidend tot verzuim. In de RI&E moet het resultaat van dit onderzoek schriftelijk worden vastgelegd. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Vanuit de Arbowet bent u als werkgever verplicht tot het toewijzen van een of meerdere BHV-ers.

Wanneer er zich een situatie voordoet op de werkvloer die direct gevaar oplevert, moeten BHV-ers gelijk in staat zijn om actief te handelen naar de situatie.

Hoeveel BHV-ers heeft uw organisatie?

Remedie Arbo geeft de mogelijkheid om uw werknemer(s) om te scholen als BHV-er.

Verzuimpreventie

Het aanpakken van ziekteverzuim kent vele onderdelen. De meeste aandacht gaat uit naar de begeleiding en re-integratie van een zieke werknemer. Maar het voorkomen van verzuim staat meestal niet op het prioriteitenlijstje.

Met een preventief verzuimaanpak wordt er een analyse gegeven over het ziekteverzuim in uw organisatie. Hierin wordt gekeken naar:
De verzuimcijfers

    • Bevindingen door een bedrijfsarts
    • De arbo
    • Eerste bedrijfsongevallen
    • Exitgesprekken

Vanuit de analyse wordt een gericht preventieve aanpak opgesteld en is het daarmee mogelijk om deze uit te voeren. Dit ter verbetering en de aanpak van verzuim.

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Geen werkgever zit te wachten op een hoog ziekteverzuim.  U wilt juist graag dat uw werknemers met veel plezier, fit en vitaal naar het werk komt. Maar lichamelijk zwaar werk brengt wel risico’s met zich mee.

Met een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek wordt er gekeken naar gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen. U krijgt na het onderzoek advies en hulpmiddelen om risico’s te voorkomen.

Aanstellingskeuring 

Een aanstellingskeuring is een onderzoek die door een bedrijfsarts wordt uitgevoerd tijdens het einde van een sollicitatietraject.
Voor verschillende functies dient een werknemer te voldoen aan de medische eisen die gekoppeld zijn aan de functie.

De keuring zal bestaan uit een vragenlijst, een gesprek en eventueel een bloed,- en conditietest. 

Remedie Arbo kan deze keuring voor u verrichten. 

Dienstverlening

op weg naar beter