Algemene Voorwaarden Remedie Arbo B.V.

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Remedie Arbo:

(Medewerkers van) Remedie Arbo, statutair gevestigd te Geldermalsen en door haar ingeschakelde derden.

Opdrachtgever:

De natuurlijke persoon, dan wel de rechtspersoon, waarmee Remedie Arbo onderhandelt over het sluiten van een overeenkomst tot het verrichten van diensten, dan wel waarmee Remedie Arbo een overeenkomst heeft gesloten tot het
verrichten van diensten.

Partijen:

Remedie Arbo en de Opdrachtgever.

Werknemer:

Iedere persoon die met de Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst, als gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek, heeft gesloten of daarmee gelijkgesteld wordt.

Diensten:

Alle door of vanwege Remedie Arbo ten behoeve van de Opdrachtgever uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden.

Pakket Remedie Plus:

Overeenkomst waarin alle overeengekomen verzuimbegeleiding wordt uitgevoerd voor een van tevoren bekend vast bedrag, ongeacht het daadwerkelijke verzuim (Remedie Plus).

Pakket Remedie Standaard:

Overeenkomst waarbij de Opdrachtgever een vast laag bedrag per jaar betaalt en de overeengekomen verzuimbegeleiding per verrichting apart in rekening wordt gebracht (Remedie Standaard).

Werkafspraken:

Afspraken tussen partijen, die onderdeel vormen van een overeenkomst.

 

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitdrukkelijke uitsluiting van voorwaarden van de Opdrachtgever of derden, van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Remedie Arbo en op alle overeenkomsten die door partijen worden gesloten en op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en (rechts)handelingen.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Remedie Arbo zijn aanvaard en gelden slechts voor een overeenkomst waar de aanvaarding betrekking op heeft.

2.3. Door ondertekening van enige overeenkomst met Remedie Arbo, waarin naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, verklaart de Opdrachtgever een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis
te hebben genomen, deze te hebben aanvaard en afstand te doen van eventuele normaliter door de Opdrachtgever zelf gehanteerde algemene voorwaarden.

2.4. Indien Remedie Arbo een of meer aan haar, op grond van deze algemene voorwaarden, toekomende rechten niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de Opdrachtgever hieraan geen enkel recht ontlenen voor de toekomst.

2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven en zal Remedie Arbo een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling formuleren, waarbij zoveel mogelijk zal worden aangesloten op het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

 1. Wijzigen van de algemene voorwaarden

3.1. Remedie Arbo is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Remedie Arbo verplicht zich om uiterlijk zes weken voor de inwerkingtreding van de wijzigingen de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

3.2. Indien Remedie Arbo van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 3 lid 1 gebruik maakt, is de Opdrachtgever gerechtigd om een overeenkomst op te zeggen met in acht name van een opzegtermijn van 1 maand.

 1. Werkingsgebied

Remedie Arbo zal diensten uitvoeren binnen Nederland en het grensgebied tussen Nederland en België en Nederland en Duitsland, tenzij met de Opdrachtgever andersluidende afspraken zijn gemaakt en deze de daaraan verbonden extra kosten zal vergoeden.

 1. Verplichtingen en gevolgen van het opzeggen van een overeenkomst; onder meer overdracht van medische
  dossiers

5.1. Bij beëindiging van een overeenkomst, verplicht opdrachtgever zich de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging van de onderneming van de Opdrachtgever, onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van deze opzegging.

5.2. Indien, bij het einde van een overeenkomst door een der partijen, medische dossiers dienen te worden overgedragen aan een andere ziekteverzuimbegeleidingsdienst dan wel arbodienst, dan is persoonlijke en schriftelijke toestemming van de
betrokken werknemers vereist.

5.3. Indien de ziekteverzuimbegeleidingsdienst en/of arbodienst medische dossiers overdraagt aan een andere arbodienst, is Remedie Arbo gerechtigd aan de Opdrachtgever de hiermee verband houdende kosten in rekening te brengen.

5.4. In geval van overdracht van medische dossiers aan een andere ziekteverzuimbegeleidingsdienst en/of arbodienst vervalt daarmee iedere
aansprakelijkheid van Remedie Arbo.

5.5 In geval van overdracht van medische dossiers door een andere ziekteverzuimbegeleidingsdienst en/of arbodienst aan Remedie Arbo aanvaart
Remedie Arbo daarmee niet de aansprakelijkheid voor het doen c.q. nalaten van de ziekteverzuimbegeleidingsdienst en/of arbodienst.

5.6. Remedie Arbo is gerechtigd eerst aan overdracht van medische dossiers mee te werken, nadat alle door de Opdrachtgever aan Remedie Arbo verschuldigde bedragen, inclusief de kosten die verband houden met de overdracht, zijn voldaan.

 1. (Wijziging van) tarieven

6.1. Alle door Remedie Arbo genoemde tarieven zijn uitgedrukt in Euro (€ ) en zijn exclusief btw en exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2. Remedie Arbo is gerechtigd jaarlijks per 1 januari de tarieven voor Diensten aan te passen.

 1. Wijziging van diensten

7.1. Indien een wijziging in de, voor een overeenkomst tussen partijen relevante, wet- en regelgeving voor Remedie Arbo dan wel voor de Opdrachtgever nieuwe verplichtingen met zich meebrengt, worden diensten verricht door Remedie Arbo op grond van deze nieuwe
verplichtingen geacht deel uit te maken van de oorspronkelijke overeenkomst.

7.2. De Opdrachtgever is verplicht alle uit de wijziging, als bedoeld in artikel 7 lid 1, voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Remedie Arbo te voldoen, onverminderd de overige reeds overeengekomen betalingsverplichtingen.

 1. Inschakelen van derden

8.1. Remedie Arbo is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. Tenzij de Opdrachtgever met de ingeschakelde derde een nieuwe overeenkomst aangaat zijn en blijven deze algemene voorwaarden van kracht.

8.2. Indien het volgens Remedie Arbo voor een goede oordeelsvorming noodzakelijk is om informatie van de behandelende sector op te vragen over de gezondheidstoestand van werknemer, zullen de daaraan verbonden kosten aan de Opdrachtgever worden
doorberekend.

8.3. Remedie Arbo zal alle door de behandelende sector aan Remedie Arbo verstrekte informatie betreffende werknemers vertrouwelijk behandelen en aan de Opdrachtgever hierover, zonder schriftelijke machtiging van de betreffende werknemer, geen mededelingen doen.

 1. Annuleren van afspraken en van overeengekomen diensten

9.1. Annuleren van een consult, ongeacht de datum van hersteld melden, dient uiterlijk twee dagen voor het afgesproken tijdstip te worden gemeld. Indien annulering niet of niet tijdig is geschied, is Remedie Arbo gerechtigd de overeengekomen diensten in rekening te brengen, conform het geldende tarievenoverzicht verrichtingen.

9.2. Afspraken die geen betrekking hebben op een individuele werknemer, dienen, tenzij anders is overeengekomen, uiterlijk zeven werkdagen voor de overeengekomen (uitvoerings)datum schriftelijk door de Opdrachtgever te worden geannuleerd.

 1. Vergoedingsgrondslag (aantal werknemers) en verrekening

10.1. Voor zover de aan Remedie Arbo verschuldigde vergoeding gebaseerd is op het aantal werknemers dat bij de Opdrachtgever in dienst is, wordt deze vergoeding in eerste instantie berekend op basis van het aantal werknemers dat, op het moment dat Remedie Arbo de overeengekomen diensten aanvangt, in dienst is bij de Opdrachtgever.

10.2. Aan het begin van ieder kalenderjaar verstrekt de Opdrachtgever een door een accountant gewaarmerkte opgave van het aantal werknemers welke bij opdrachtgever het afgelopen kalenderjaar in dienst is geweest. Dit aantal zal tevens gelden als basis voorschot voor het nieuwe kalenderjaar.

10.3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van het verstrekken van deze opgave berekent Remedie Arbo een toeslag van 25%.

10.4. Het staat Remedie Arbo vrij om, in het kader van het bepalen van de aan Remedie Arbo verschuldigde vergoeding, een onderzoek in te (laten) stellen naar de juistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien blijkt dat de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft vertrekt, zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van de Opdrachtgever en is Remedie Arbo gerechtigd om met terugwerkende kracht de juiste tarieven en prijzen in rekening te brengen.

 1. Facturering, betaling en tijdelijke opschorting van de overeengekomen diensten

11.1. Facturering vindt vooraf plaats, bij verlenging van de overeenkomst per 1 januari.

11.2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum op een door Remedie Arbo aangegeven bankrekening, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zal zijn, zonder dat enige ingebrekestelling door Remedie Arbo is vereist.

11.3. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever, op grond van het bepaalde in artikel 13 lid 1, in verzuim is, is Remedie Arbo gerechtigd de overeengekomen diensten of wel tijdelijk op te schorten. Opschorting van de overeengekomen diensten laat de verplichting voor de opdrachtgever de openstaande facturen te voldoen onverlet.

11.4. Remedie Arbo is niet aansprakelijk voor enige schade die (mede) het gevolg is van de tijdelijke opschorting van de overeengekomen diensten.

 1. Opschorting van betaling,verrekening en betwisting van de factuur

12.1. Indien de Opdrachtgever de juistheid van (een onderdeel van) de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte en dient hij – schriftelijk en gemotiveerd - binnen de betalingstermijn van twee weken bezwaar aan te tekenen.
Indien en voor zover het betwiste gedeelte van de factuur toch verschuldigd blijkt, is de Opdrachtgever gehouden de wettelijke rente te vergoeden over het ten onrechte niet betaalde bedrag vanaf het moment dat de betalingstermijn, als bedoeld in artikel 11 lid 2, is verlopen.

12.2. Behoudens in geval van betwisting van (een onderdeel van) de factuur, als omschreven in artikel 12 lid 1, is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van betaling van aan Remedie Arbo verschuldigde bedragen of tot verrekening daarvan met hetgeen de Opdrachtgever van Remedie Arbo te vorderen heeft of meent te vorderen te hebben.

 1. Financiële gevolgen niet of niet tijdig betalen; rente en incassokosten

13.1. Vanaf het moment waarop de Opdrachtgever in verzuim is, als omschreven in artikel 11 lid 2, tot aan de dag van volledige betaling, is de Opdrachtgever aan Remedie Arbo de wettelijke rente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd, onverminderd het recht van Remedie Arbo op schadevergoeding en onverminderd haar verder toekomende rechten.

13.2. Alle in redelijkheid door Remedie Arbo gemaakte kosten voor invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke (waaronder begrepen kosten van zowel interne als externe rechtsbijstand), zijn voor rekening van de Opdrachtgever met een minimum van vijftien procent over het verschuldigde bedrag.

13.3. Indien en voor zover hetgeen is bepaald in artikel 13 lid 2 als een boetebeding wordt gekwalificeerd, laat inroeping van deze boete het recht van Remedie Arbo om tevens nakoming te vorderen van de aan de boete ten grondslag liggende verbintenis(sen) onverlet. Tevens behoudt Remedie Arbo het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 1. Informatie verstrekken en medewerking verlenen

14.1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren aan Remedie Arbo van de in de werkafspraken opgesomde gegevens, binnen de daartoe gestelde termijnen en op de daartoe aangegeven wijze.

14.2. De Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het tijdig en op de juiste wijze doorgeven van alle wijzigingen van de in artikel 14 lid 1 bedoelde gegevens.

14.3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan werknemers, alsmede voor het opleggen van de verplichtingen aan werknemers.

14.4. De Opdrachtgever verleent Remedie Arbo toegang tot zijn onderneming en stelt Remedie Arbo in staat een goed inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en de arbeidsomstandigheden door inspectie en onderzoek ter plaatse en door het voeren van gesprekken met werknemers.

14.5. Indien de overeengekomen diensten in het bedrijf van de Opdrachtgever plaats vinden, zal de Opdrachtgever, indien Remedie Arbo daar tijdig om verzoekt, kosteloos personeel, materiaal en werkruimte ter beschikking stellen.

 1. Geheimhouding en anonimiteit

15.1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten van een overeenkomst of het uitvoeren van een overeenkomst verkrijgen of hebben verkregen.

15.2. Remedie Arbo is verplicht alle medische informatie en informatie van vertrouwelijke of persoonlijke aard, waar zij kennis van neemt, strikt
vertrouwelijk te behandelen en zorgvuldig te (doen) bewaren.

15.3. Remedie Arbo heeft een geheimhoudingsverplichting, zoals beschreven in artikel 15 lid 1 en lid 2, opgelegd aan al haar medewerkers en aan alle bij de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derden.

15.4. De verplichting als beschreven in artikel 15 lid 1 geldt niet voor zover partijen verplicht zijn informatie te verstrekken op grond van de wet, een bindende uitspraak van een rechter of van een ander overheidsorgaan. Voor zover mogelijk zal de openbaar makende partij echter vóór de openbaarmaking met de andere partij in overleg treden over de vorm, inhoud en wijze van openbaarmaking.

15.5. Remedie Arbo zal de Opdrachtgever niet mededelen welke werknemers gebruik hebben gemaakt van een arbeidsomstandigheden spreekuur of zich hebben onderworpen aan een onderzoek, noch mededelingen doen dienaangaande die herleidbaar zouden kunnen zijn tot individuele werknemers. Remedie Arbo zal slechts in algemene zin de aard van de problemen, die in dit spreekuur aan de orde of uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, met de Opdrachtgever bespreken. Remedie Arbo staat hierbij in voor de volledige anonimiteit van de
betrokken individuele werknemer(s).

15.6. In geval van een aanstellingskeuring bepaalt de te onderzoeken persoon of hij de uitslag van de keuring (als eerste) wenst te vernemen en of er mededelingen aan de Opdrachtgever mogen worden gedaan met betrekking tot de uitslag van de keuring. De Opdrachtgever is Remedie Arbo de kosten van de aanstellingskeuring verschuldigd, ongeacht of de Opdrachtgever de uitslag van de keuring al dan niet verneemt.

 1. Dossierbeheer en –inzage

16.1. Op de in het medische dossier opgenomen medische en persoonsgegevens is het privacyreglement van Remedie Arbo
van toepassing. Dit reglement ligt ter inzage bij Remedie Arbo en wordt op verzoek van de Opdrachtgever of van een werknemer toegezonden.

16.2. Naast de Arboarts heeft slechts de werknemer recht op inzage in zijn medische dossier. Zowel de Opdrachtgever als andere derden kunnen slechts inzage in het medische dossier krijgen, indien zij daartoe een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende, machtiging van de werknemer overleggen.

 

Geldermalsen, 03 mei 2021